Nieuws en activiteiten

Eerste zondag van de Advent in het jaar B

We stappen met de Liturgie op deze zondag de Advent binnen. Tegelijk begint het nieuwe liturgisch jaar B. We lezen in de evangelielezingen van de zondagen steeds uit het Marcusevangelie. Vreemd genoeg is de evangelielezing vandaag genomen uit het hoofdstuk dat vooraf gaat aan het Laatste Avondmaal van Jezus. We horen Hem spreken over waakzaamheid. Dit heeft de Kerk zo gekozen met het oog op de komst van de Heer. We gaan ons immers voorbereiden op Kerstmis, de komst van Jezus op aarde. Liturgie is echter geen geschiedenisles. In het heden leven we in een tijd van verwachting op de zogenaamde wederkomst van de Heer aan het einde van de tijd. We mogen dit zien als voltooiing van Gods heilsplan. God heeft alles gegeven in de schepping en in zijn Zoon Jezus Christus. Waakzaamheid is geboden omdat de grote liefde die de Heer heeft nagelaten tijdens het Laatste Avondmaal en in zijn lijden, dood en verrijzenis vragen om antwoord. Wat we er mee gedaan hebben komt bij die wederkomst aan het licht.

De profeet Jesaja riep in zijn tijd op tot waakzaamheid. In een prachtig gebed belijdt hij de misdaden van zijn volk Israël. Tevens belijdt hij het geloof in Gods barmhartigheid. Het beeld dat de profeet gebruikt is heel diep. “Gij zijt de boetseerder. Wij zijn slechts het werk van uw handen. Blijf niet eindeloos op ons vertoornd… zie op ons neer, wij zijn uw volk” (Js. 64, 7) We zien het voor ons. De klei in de handen van de boetseerder verliest de vorm die bedoeld was. Jammer dat wel maar de klei laat zich opnieuw kneden om het tot een vorm te maken die wel voldoet. Een christen hoeft daarom niet in één keer volmaakt te zijn maar wel kneedbaar in de handen van God. Wellicht nu in deze pandemie meer dan voorheen.

Steun de congregatie

Wilt u de congregatie in stand houden, steun ons door middel van een donatie op NL63ABNA0615824102 t.v.v. Congregatie van het heilig Sacrament.

PATER AAD VAN RUITEN SSS VIERT 25-JARIG PRIESTERJUBILEUM

Aad van Ruiten sss, pater sacramentijn en parochie-vicaris van De Papegaai, vierde op 26 februari dat hij 25 jaar geleden door wijlen hulpbisschop mgr. Jos Lescrauwaet priester is gewijd. Die wijding had plaats in de Begijnhofkapel. Het zilveren jubileum begon met een Eucharistieviering in de H. Marcuskerk in Nieuw-West. In zijn overweging citeerde mgr. Jan van Burgsteden sss mgr. Lescrauwaet die destijds tegen pater Van Ruiten had gezegd: "Hou van de mensen en bid veel" - een kernachtige samenvatting van een pater sacramentijn, aldus mgr. Van Burgsteden. Na de Mis werd het jubileum voortgezet in een belendende zaal met een receptie en een buffet.

Bisschop-coadjutor mgr. Jan Hendriks feliciteert pater Van Ruiten.

BOEK OVER MGR. JAN VAN BURGSTEDEN GEPRESENTEERD

Op vrijdag 18 januari is in de pastorie van de Begijnhofkapel het boek Jan van Burgsteden – Bisschop voor de mensen gepresenteerd. Emeritus-hulpbisschop mgr. Van Burgsteden is zestig jaar pater sacramentijn. Voor het door Adveniat uitgegeven boek had auteur Christian van der Heijden een aantal interviews met mgr. Van Burgsteden. Adveniat-directeur Leo Fijen schreef het voorwoord, en karakteriseert de bisschop met de woorden: “Sjouwer voor het geloof, verbinder in de oecumene, dienstknecht voor de Heer en bisschop voor de mensen.” Fijen overhan­digde het eerste exemplaar aan mgr. Van Burgsteden, in aanwezigheid van de schrijver. Het boek kost 18,95 euro. Zie ook de website van Adveniat.

V.l.n.r mgr. Van Burgsteden, Christian van der Heijden en Leo Fijen